Lukasgillets i Lund stadgar

(antagna den 18 oktober 2011 och den 17 april 2012)

.

Kap.  1.  Lukasgillet och dess medlemmar.

§ 1.

Lukasgillet, bildat år 1898, har liksom de gamla Lukasgillena, sitt namn efter konstnärernas och konsthantverkarnas skyddshelgon.

Lukasgillets syfte är att verka till konsternas fromma genom att bjuda medlemmarna en fri kamratlig samvaro förenad med bordssamtal och diskussioner och berikad med skilda konstnärliga inslag.

§ 2.

Lukasgillets medlemmar utses bland konsternas utövare och främjare.

§ 3.

Medlem väljes av styrelsen. För inval fordras 2/3 röstmajoritet av de närvarande. Förslag till inval skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 18 september. Förslaget skall vara undertecknat av två medlemmar, vilka båda personligen känner den föreslagne.

Styrelsen må också till gillets hedersledamot utse sådan person som under lång tid gjort gillet extraordinära tjänster.

Kap 2. Styrelse och styrelseledamöternas särskilda uppgifter

§ 4.

Lukasgillets angelägenheter handhavas av dess styrelse, som utgöres av åldermannen, sekreteraren, skattmästaren, gillesmästaren, ritmästaren, kommunikationsmästare, webbmästaren och arkivarien. Styrelsen utser inom sig en ställföreträdande ålderman.

Åldermannen väljes för ett kalenderår, övriga styrelseledamöter väljes för två kalenderår. Om möjligt, bör val ske så, att vid varje årsmöte omväljes eller nyväljes tre eller fyra av övriga styrelseledamöter. Styrelseledamot kan även, undantagsvis, väljas för ett år. Erfordras under mandattiden fyllnadsval, skall detta avse den återstående mandattiden.

§ 5.

Styrelsen förbereder de ärenden, som skola behandlas å gillesmöte. Styrelsen avgör ekonomiska och andra frågor, vilka icke jämlikt dessa stadgar skola hänskjutas till gillesmöte samt äger på gillets vägnar föra talan.

§ 6.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fem av dess ledamöter är närvarande, varvid för ekonomiska frågors avgörande fordras att samtliga fem äro om beslutet ense. Adjungerade ledamöter i gillet styrelse saknar rösträtt.

Kallelse till styrelsesammanträde bör vara ledamöterna tillhanda senast sju dagar före sammanträdets hållande.

§ 7.

Åldermannen tillkommer att sammankalla gillet och dess styrelse samt att leda förhandlingarna. Vid förfall för åldermannen fullgöres dennes uppgifter av ställföreträdande åldermannen. Vid samtidigt förfall för såväl ålderman som ställföreträdande ålderman inträde i deras ställe den ledamot, som därtill av ålderman förordnats.

§ 8.

Sekreteraren för protokoll över gillesmöte och styrelsesammanträde, uppsätter, kontrasignerar och expedierar utgående skrivelser.

Ny § 9.

Skattmästaren handhaver gillets ekonomiska förvaltning, uppbär inkomster och verkställer beslutade utbetalningar, för häröver och över kassans ställning noggranna räkenskaper samt gör behållna medel räntebärande. Räkenskaperna avslutas för kalenderår och hållas för revisorerna tillgängliga senast den 1 mars nästföljande år. Skattmästaren svarar för gillets matrikel.

§ 10.

Gillesmästaren förbereder gillets sammanträden och festliga sammankomster samt ansvarar för ordningen vid dessa.

§ 11.

 

Ritmästaren ansvarar för den årliga målningen av Lukasplanscher till julgillet, samt ger vid behov styrelsen förslag om nya Lukasmålare. Likaså ansvarar ritmästaren för gillets beställningar av målningar av avgående åldermän och andra som styrelsen beslutat bör hedras med målning i gillets porträttsamling, samt övriga ärenden av liknande karaktär.

§ 12.

Kommunikationsmästaren ansvarar för gillets massmediekommunikation, samt är styrelsen och styrelseledamöter behjälplig med språkgranskning och övriga kommunikationsfrågor.

§ 13.

Webbmästaren ansvarar för gillets webbplats (hemsida) och att denna ständigt hålles uppdaterad med såväl historiskt material, som information om gillets genomförda och planerade verksamhet.

§ 14.

Arkivarien handhaver gillets samlingar och ansvarar för att allt arkivmaterial finns i både fysisk och analog form, samt att dessa förvaras på två olika geografiska platser.

 

Kap. 3.  Gillesmöte

§ 15.

Gillesmöte äger rum minst tre gånger årligen, ett vid gillets årshögtid, som bör avhållas på Lukasdagen, ett julmöte och ett vårmöte, samt i övrigt på styrelsens kallelse.

§ 16.

Gillets ledamöter kallas till sammanträde genom personliga kallelser genom e-post senast fjorton dagar före gillesmöte. Genom särskilt beslut av styrelsen kan kallelse till enskild Lukasbroder eller till samtliga gillets ledamöter ske genom ordinarie postgång.

§ 17.

Protokoll från gillesmöten justeras av ålderman jämte två därtill särskilt utsedda justeringsmän.

§ 18.

Vid gillets årshögtid på Lukasdagen

a)     väljas styrelseledamöter enligt § 4, två revisorer samt två revisorssuppleanter för påföljande år,

b)    utses på styrelsens förslag de personer som det närmaste kalenderåret skall inneha gillets särskilda hedersuppdrag, utan att därför nödvändigtvis vara styrelseledamöter. Dessa uppdrag är exempelvis bildpresentatör, gillesfotograf och konsertmästare,

c)     beslutas om inträdes- och medlemsavgifter för nästkommande kalenderår,

d)    kungöres styrelsens inval av nya medlemmar,

e)     kungöres styrelsens beslut om att utse hedersledamot.

§ 19.

Vid första ordinarie årliga möte, vårmötet, framlägges revisionsberättelse avseende föregående års räkenskaper samt fattas beslut i anledning därav.

 

Kap. 4.  Beslut

§ 20.

Votering, som rör sak är öppen, där icke sluten sådan påyrkas av minst fem ledamöter. Votering, som rör person, är alltid sluten.

Utfalla i sakfrågor rösterna lika, äger åldermannen utslagsröst; utfaller vid personval rösterna lika, avgör lottning beslutet. Röstning får inte ske med fullmakt.

 

Kap. 5.  Verksamhet

§ 21.

Gillets såväl verksamhetsår som räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 22.

Lukasgillets inkomster tillfalla dess kassa.

 

Kap. 6.  Fonder

 § 23.

Om gillets fonder stadgas särskilt.

 

Kap. 7  Uteslutning

§ 24.

Styrelsen äger rätt att ur gillet utesluta sådan medlem som enligt styrelsens mening allvarligt har skadat gillet och dess verksamhet. Sådant beslut kan endast fattas vid styrelsemöte som är sammankallat enligt dessa stadgars § 6 och samtliga närvarande styrelseledamöter äro eniga.

Medlem som, trots styrelsens påpekande, under två år inte erlagt årsavgift, utesluts automatiskt så snart det andra kalenderåret gått till ända.

 

Kap. 8. Ändring av dessa stadgar

§ 25.

 

Motion om tillägg till eller ändring av dessa stadgar skall ingivas till styrelsen senast den 1 januari respektive 1 augusti för att sedan upptagas vid respektive vårmöte eller årshögtid.

Förslaget jämte styrelsens utlåtande däröver förelägges gillesmöte för behandling. Vinner förslaget bifall med 2/3 majoritet av de närvarande, skall detsamma vila intill nästa gillesmöte och då stadfästas. Även sistnämnda beslut kräver 2/3 majoritet.

 

Kap. 9.  Gillets upplösning

§ 26.

Skulle Lukasgillet upplösas skola såväl dess penningmedel som dess samlingar och övriga tillgångar överlämnas till annan institution med likartat syftemål.

keyboard_arrow_up